Dissertasiya şurasının tərkibi

     AMEA-nın akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun nəzdində yaradılmış FD01.051 Dissertasiya Şurasında 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası ixtisasindan biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyalar müdafiəyə qəbul olunur (əsas: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 28.02.2017-ci il tarixli qərarı, protokol № 03-R).

 

FD01.051 DİSSERTASİYA ŞURASININ TƏRKİBİ

HƏŞİMOVA Ulduz Fayızi qızı

(sədr)

 

biologiya üzrə elmlər doktoru

2411.01

 

QASIMOV Rafiq Yunis-Əli oğlu

(sədr müavini)

 

AMEA-nın müxbir üzvü,

biologiya üzrə elmlər doktoru, professor

2411.01

 

BAYRAMOVA Yeganə Oqtay qızı

(elmi katib)

 

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2411.01

 

ALLAHVERDIYEV Əli Rəhim oğlu

 

tibb üzrə elmlər doktoru, professor

2411.01

 

AXUNDOV Mehman Maqsud oğlu

 

biologiya üzrə elmlər doktoru, professor

2411.01

 

BABAYEV Xanağa Fizuli oğlu

 

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2411.01

 

ƏLİYEV Əli Həsən oğlu

 

biologiya üzrə elmlər doktoru, professor

2411.01

 

ƏSGƏROV Fəxrəddin Bəhman oğlu

 

biologiya üzrə elmlər doktoru, professor

2411.01

 

FƏRƏCOV Ədalət  Nurulla  oğlu

 

biologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

2411.01

 

HACIYEV Əhməd Məhəmməd oğlu

 

Fiz.-riy. üzrə elmlər doktoru, professor

2411.01

 

HACIYEV Rauf Vahid oğlu

 

biologiya üzrə elmlər doktoru, professor

2411.01

 

İSMAYILOVA Xədicə Yusif qızı

 

biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent

2411.01

 

QURBANOVA Gilas Ali qızı

 

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2411.01

 

PƏNAHOVA Elmira Nurətdinovna

 

biologiya  üzrə elmlər doktoru, dosent

2411.01

 

RƏHİMOVA  Nüşabə Qəşəm qızı

 

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2411.01